Logo KNWWZ


Video-observatie en multidisciplinaire interpretatie
 
 
Kijk naar wat we zeggen is een methodiek die in eerste instantie is ontwikkeld voor het in kaart brengen van de wensen en behoeften van mensen met een (ernstige) meervoudige beperking. Het gaat hierbij vaak om mensen met een ernstige verstandelijke beperking bij wie in veel gevallen ook motorische en zintuiglijke problemen een rol spelen.
Uit de praktijk is gebleken dat de methodiek ook goed werkt om de situatie van mensen met andere complexe ondersteuningsvragen in kaart te brengen

 
De methodiek richt zich op de begeleiding van mensen die zich meestal niet door middel van taal kunnen uiten. Uitgangspunt hierbij is dat de ondersteuning vorm krijgt op basis van hun reële wensen en behoeften en dat niet over hun hoofd heen allerlei, vaak ver reikende, zorgbeslissingen worden genomen.
 
Belangrijk is het te komen tot ´een dialoog´ over de aspecten van het leven die voor iemand van belang zijn. Dit betreft niet alleen het opzetten van een breder ondersteuningsplan, maar juist ook aandacht voor de praktische, alledaagse gebeurtenissen die er in en rond de leefsituatie spelen.
 
De methodiek heeft als doel het bieden van ondersteuning door middel van:
Centraal in de ´Kijk naar wat we zeggen´-methodiek staat het gebruik van videobeelden. Dit biedt de mogelijkheid om te komen tot een preciese herkenning van de signalen (d.i. het gedrag) van degene die men begeleidt in verschillende situaties. Dit is dan het vertrekpunt voor de interpretatie van wat er te zien is binnen een bepaalde situatie. De volgende stap is dan het opzetten van zowel de praktische als de formele ondersteuningslijnen.
space
CCE - Leren van Casussen:
regie voor Ruud

 
KNWWZ-voorbeelden:
space
space   Doris 1
 
space   Doris 2
space   Nieuws
English
English introduction (pdf)